SŁONKA

Koło łowieckie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA 2018r.

L.dz. 8 / 2018                                                                                                                                 Legnica , dnia 10 kwietnia 2018 roku

Dotyczy: walnego zgromadzenia

 

  Koledzy Myśliwi - wszyscy 

Zarząd Koła Łowieckiego „SŁONKA” w Legnicy działając na podstawie § 55 Statutu koła zawiadamia iż,  Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego „ Słonka” w Legnicy  odbędzie się w dniu 19  maja 2018  roku o godz. 9 00  w siedzibie Koła w Babinie. 

 

Przewidujemy następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia,
 4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia,
 5. Odczytanie i zatwierdzenia protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia,
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdania Zarządu Koła:
 8. Przewodniczącego Zarządu Koła,
 9. Łowczego Koła,
 10. Podłowczego Koła
 11. Skarbnika Koła,
 12. Sekretarza Koła.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwały dot. sprawozdania z działalności zarządu i komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu,
 17. Przedstawienie projektów w sprawie planu działalności koła, zatwierdzonego rocznego planu łowieckiego i planu budżetu koła na rok następny, podjęcie stosownej uchwały.
 18. Sprawy inne,
 19. Rozpatrzenie wniosku kol. Romana Flis ws. zwolnienia z opłat na rzecz Koła w roku 2018/2019
 20. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał w sprawach zawartych w pkt. 10 – 13,
 21. Głosowanie w sprawie uchwał z pkt. 10 – 13,
 22. Sprawy organizacyjne
 23. Sprawy różne, wolne wnioski
 24. Zakończenie zebrania,

Prosimy o punktualne przybycie

W przypadku gdy walne zgromadzeni nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin w dniu 19 maja 2018 roku na godzinę 9.30.