Obwody łowieckie

Obwody nr 184 i 186 określony rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005r., w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie

1. Obwód Nr 184 - Od m. Zagrodno drogą polną w kierunku wschodnim do m. Łukaszów, stąd w kierunku południowo-wschodnim do m. Pyskowice, z Pyskowic szosą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą polną biegnącą z Czartkowic i tą drogą w kierunku południowo-wschodnim do m. Czartkowice, z Czartkowic drogą polną w kierunku południowym do stacji kolejowej Kozów, stąd w kierunku południowo-zachodnim do m. Złotoryja, stąd od stacji kolejowej szosą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą z Wojcieszyna i tą drogą w kierunku zachodnim do m. Wojcieszyn, stąd szosą w kierunku północnym przez m. Uniejowice do m. Zagrodno tj. do punktu wyjściowego,

Mapa zasięgu obwodu łowieckiego Nr 184

2. Obwód Nr 186 - Od m. Legnica szosą w kierunku Prochowic do skrzyżowania z torem kolejowym i tym torem w kierunku południowym do m. Przybyłowice, z Przybyłowic drogą polną w kierunku południowo-zachodnim do zbiornika wodnego w Słupie, z m. Słup w kierunku zachodnim drogą polną do skrzyżowania m. Chroślice, z m. Chroślice szosą w kierunku zachodnim do skrzyżowania m. Sichów stąd szosąw kierunku północno-zachodnim do m. Łaźniki, z Łaźnik drogą polną w kierunku północnym do m. Rzymówka, stąd szosą w kierunku wschodnim do m. Krotoszyce i Wilczyce, z Wilczyc w kierunku północnym drogą polną do Skrzyżowania z szosą łączącą m. Złotoryja z m. Legnica i tą szosą w kierunku północno-wschodnim do m. Legnica tj. do punktu wyjściowego.

Mapa zasięgu obwodu łowieckiego Nr 186

Prawo łowieckie art. 26. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

1)  parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;

2)  tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;

3)  tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;

4)  budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.